تبلیغات
عاشقانه ها - حمید مصدق

 

مجموعه اشعار حمید مصدق

 

سروده های كوتاه

سالهای صبوری

********************

افسانه مردم

از اینجا تا مصیبت

خودشكن

نقش

رباعی

شاه بیت

لبخندِ دَره

هرگز

افسوس

خواب خوب

خون و جنون

آفتاب و ذره

آرزوی نقش بر آب

دشت ارغوان

تشویش

بی تو، با تو

قدرت و قلم

شیر سنگی

ارزش انسان

انتظار

رخصت آواز

در كنار زنده رود

مرگ شهزاده

ایمان به بازگشت

یاد نامه شهیدان

مثنوی

غزلواره

حسادت

رهایی

پیراستن

چند بند از منظومه :

در رهگذار باد

********************

درآمد - 2

گیرم كه آب ... - 1

گیرم كه آب ... - 2

گیرم كه آب ... - 3

گیرم كه آب ... - 4

گیرم كه آب ... - 8

گیرم كه آب ... - 9

گیرم كه آب ... - 11

من با بطالت پدرم - 1

من با بطالت پدرم-2

با خویشتن نشستن - 17

با خویشتن نشستن - 18

با خویشتن نشستن - 24

آیا چه كس تو را...- 26

آیا چه كس تو را...- 27

آیا چه كس تو را...- 28

آیا چه كسی تو را...- 29

آیا چه كسی تو را...- 31

آیا چه كسی تو را..- 33

آیا چه كسی تو را...-36

ای كاش شوكران... - 38

ای كاش شوكران... - 40

ای كاش شوكران... - 42

 

چند بند از منظومه :

از جدائی ها

********************

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - درآمد

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 1

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 4

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 6

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 7

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 9

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 12

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 15

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 16

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 17

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 19

كَتَبتُ قِصَة شوقی... - 20

خوشه های گندم - درآمد

خوشه های گندم - 22

خوشه های گندم - 28

خوشه های گندم - 29

خوشه های گندم - 34

خوشه های گندم - 35

خوشه های گندم - 36