تبلیغات
عاشقانه ها - گلستان سعدی

گلستان کتابی است نوشته ی شاعر و نویسنده ی نامدار ایران سعدی شیرازی که در یک دیباچه و هشت باب به نثر

آهنگین(مُسَّجَع) نوشته شده است. بیشینه ی نوشته‌های آن کوتاه و به شیوه ی داستان‌ها و پندهای اخلاقی است.

 

دیباچه

 

باب اول - در سیرت پادشاهان

 

باب دوّم - در اخلاق درویشان

 

باب سوّم - در فضیلت قناعت

 

باب چهارم - در فواید خاموشی

 

باب پنجم - در عشق و جوانی

 

باب ششم - در ضعف و پیری

 

باب هفتم - در تأثیر تربیت

 

باب هشتم - در آداب صحبت