تبلیغات
عاشقانه ها - اشعار سهراب سپهری

منظمومه رنگ مرگ

 

    روشن شب      

سپیده

سراب

سرگذشت

سرود زهر

غمی غمناك

مرغ معّما

مرگ رنگ

نایاب

نقش

 

با مرغ پنهان

جان گرفته

خراب

در قیر شب

دره خاموش

دریا و مرد

دلسرد

دنگ...

دود می خیزد

دیوار

    منظومه زندگی خوابها

 

گل كاشی

مرز گمشده

لولوی شیشه ها

لحظه گمشده

مرز گمشده

مرغ افسانه

نیلوفر

یاد بود

 

باغی در صدا

برخورد

بی پاسخ

پاداش

پرده

جهنم سرگردان

خواب تلخ

سفر

فانوس خیس

 

منظومه آوار آفتاب

 

میوه تاریك

شب هم آهنگی

درو گران پگاه

راه واره

گردش سایه ها

برتر از پرواز

نیایش

نزدیك آی

...

موج نوازشی، ای گرداب

بیراهه ای در آفتاب

خوابی در هیاهو

تارا

در سفر آن سوها

ای همه سیماها

محراب

 

بی تار و پود

طنین

شاسوسا

گل آینه

همراه

آن برتر

روزنه ای به رنگ

ای نزدیك

غبار لبخند

فراتر

شكست كرانه

دیاری دیگر

كو قطره وهم

سایبان آرامش ما، ماییم

پرچین راز

آوای گیاه

 

منظومه شرق اندوه

 

گراز

لب آب

هنگامی

تا

تنها باد

تراو

وید

و شكستم و دویدم و فتادم

نیایش

به زمین

و چه تنها

تا گل هیچ

 

روانه

هــلا

پادمه

چند

هایی

شكپوی

نه به سنگ

و

نا

پاراه

 شیطان هم

شورم را

Bodhi

کتاب پنجم

 

صدای پای آب

کتاب ششم

 

مسافر

منظومه حجم سبز

 

پرهای زمزمه

ورق روشن وقت

آفتابی

جنبش واژه زیست

از سبز به سبز

ندای آغاز

به باغ همسفران

د وست

همیشه

آب

در گلستانه

ساده رنگ

غربت

پیغام ماهی ها

نشانی

واحه ای در لحظه

پشت دریاها

تپش سایه دوست

صدای دیدار

شب تنهایی خوب

سوره تماشا

تا نبض خیس صبح

از روی پلك شب

روشنی، من، گل، آب

و پیامی در راه

منظومه ما هیچ،ما نگاه

 

متن قدیم شب

بی روزها عروسك

چشمان یك عبور

اتنهای منظره

سمت خیال دوست

اینجا همیشه تیه

تا انتهای حضور

 

ای شور، ای قدیم

نزدیك دورها

وقت لطیف شن

اكنون هبوط رنگ

از آب ها به بعد

هم سطر، هم سپید

اینجا پرنده بود