تبلیغات
عاشقانه ها - عاشقانه هشتم
شنبه 7 آذر 1388

عاشقانه هشتم

   نوشته شده توسط: حامد بنائی    

هشتیمین عاشقانه کلبه ای  عاشقانه ها رو به استاد بنان اختصاص می دهیم.

روحش شاد و یادش گرامی

بیوگرافی استاد بنان

در اردیبهشت ماه سال هزار و دیویست و نود خورشیدی در تهران خیابان زرگنده ( قلهك ) ؛ در خانواده یی متعین و صاحب جاه ، به دنیا آمد . پدرش كریم خان بنان الدوله نوری و مادرش دختر شاهزاده محمد تقی
میرزا ركنی ( ركن الدوله ) برادر ناصر الدینشاه یا پسر محمد شاه قاجار بود . از شش سالگی بنا به درخواست و توصیه استاد نی داود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی های
مادرش كه پیانو را بسیار خوب می نواخت بهره ها گرفت ، اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد ، مرحوم میرزا طاهر ضیاء ذاكرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف بوده اند .
بنان در سال هزار و سیصد و بیست و یک خوانندگی در رادیو را آغاز كرد ، در آن زمان ، شادروان روح اله خالقی مسئولیت موسیقی راد یو را بر عهده داشت ، روزی كه بنان با عبدالعلی وزیری جهت امتحان به رادیو
می رود در دفتر روح اله خالقی ، ابوالحسن صبا هم نشسته بوده ، از بنان می خواهند كه برای ایشان قطعه یی بخواند و او (( در آمد سه گاه )) را آغاز می كند و صبا هم با ویولون او را همراهی می كند. هنوز
(( در آمد )) تمام نشده بود كه خالقی به صبا می گوید : (( شما نواختن ویولون را قطع كنید )) و به بنان اشاره می كند (( گوشه حصار )) را بخواند و بنان بدون اندك مكثی ، با چنان مهارت و
استادی (( در آمد حصار )) را می خواند و به (( سه گاه )) فرود می آید كه روح اله خالقی بی اختیار برخاسته و او را در آغوش گرفته و می بوسد و آینده وی را در هنر آواز درخشان پیش بینی می كند
.
(( صدای بنان ، بسیار لطیف و شیرین ، زیبا و خوش آهنگ است ، كوتاه می خواند ولی در همین كوتاهی ، ذوق و هنر بسیار نهفته است ، غلت ها و تحریرهای او چون رشته مروارید غلطانی ، به هم پیوسته و مانند آب
روان است . من از صدای او مسحور می شوم ، لذتی بی پایان می برم كه فوق آن متصور نیست ، تصور نمی كنم خواننده یی به ذوق و لطف و استعداد بنان در قدیم داشته باشیم ، و به این زودی ها هم پیدا كنیم ...
بنان در موسیقی ما از گوهر گرانبها هم گرانبها تر است .))
از سال هزار و سیصد و بیست و یک صدای غلام حسین بنان ، همراه با همكاری عده یی از هنرمندان دیگر از رادیو تهران به گوش مردم ایران رسید و دیری نگذشت كه نام بنان زبانزد همه شد و شیفتگان فراوانی در
سراسر كشور پیدا كرد . خالقی او را در اركستر انجمن موسیقی شركت داد و با اركستر شماره یك نیز همكاری را شروع كرد و از بدو شروع برنامه همیشه جاوید (( گلهای جاویدان )) بنا به دعوت استاد
ارجمند داود پیرنیا همكاری داشت . بنان در طول فعالیت هنری خود ، حدود چهارصد و پنجاه آهنگ را اجرا كرد و آنچه كه امتیاز مسلم صدای او را پدید می آورد ، زیر و بم ها و تحریرات صدای او است كه مخصوص
به خودش می باشد بنان نه تنها در آواز قدیمی و كلاسیك ایران استاد بود ، بلكه در نغمات جدید و مدرن ایران نیز تسلط كامل داشت . تصنیف زیبا و روح پرور (( الهه ناز )) او بهترین معرف این ادعا می باشد .
غلامحسین بنان به سال هزار و سیصد و پانزده خورشیدی به سمت بایگان در اداره كل كشاورزی استخدام شد و بعد از چندی به شركت ایران بار كه مركز آن در اهواز بود منتقل گشت . پس از چند سال به معاونت آن
اداره منصوب گردید . در سال هزار و سیصد و بیست و یک به تهران آمد و بنا به پیشنهاد مرحوم فرخ كه وزیر خواربار بود ، به سمت منشی مخصوص وزیر به كار پرداخت . بهد از تغییر كابینه ، به اداره كل غله و
نان منتقل شد و چندی كفالت اداره دفتر و كارگزینی و مدتی هم مسئولیت تحویل كوپن نان تهران را برعهده داشت . در سال هزار و سیصد و سی و دو به پیشنهاد شادروان خالقی به اداره كل هنرهای زیبای كشور منتقل
شد و به استاد آواز هنرستان موسیقی ملی به كار مشغول گردید و در سال هزار و سیصد و سی و چهار رئیس شورای موسیقی رادیو شد .غلامحسین بنان از ابتدا در برنامه های گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ و برگ
سبز شركت داشته كه ره آورد این همكاری ها از این قرار می باشد :
گلهای جاویدان بدون شماره در (( شور )) ، گلهای جاویدان بدون شماره در (( سه گاه )) ، گلهای جاویدان بدون شماره در (( همایون )) با سنتور رضا ورزنده ، گلهای جاویدان شماره نود و دو در
(( بیات ترك و ابو عطا )) ، گلهای جاویدان شماره نود و سه در (( شور )) با ویولون استاد مهدی خالدی ، گلهای جاویدان شماره نود و هشت در (( ابو عطا )) با تار لطف اله مجد ، گلهای
جاویدان شماره صد و هجده در (( ماهور )) با ویولون استاد علی تجویدی و سنتور رضا ورزنده ، گلهای جاویدان هد و هجده مكرر در (( ابو عطا )) با ویولون استاد مهدی خالدی ، گلهای جاویدان صد و
بیست و چهار در (( بیات ترك )) ، گلهای جاویدان شماره صد و بیست و هشت در((شوشتری))،گلهای جاویدان شماره صد و بیست و نه ، گلهای جاویدان صد و سی ، گلهای جاویدان صد و سی و یک در
(( سه گاه ))، گلهای جاویدان شماره صد و سی و دو در (( دشتی )) ، گلهای جاویدان شماره صد و سی و شش ، گلهای جاویدان شماره صد و سی و هفت در (( چهار گاه )) با پیانو استاد مرتضی
محجوبی و استاد علی تجویدی ، گلهای جاویدان شماره صد و سی و هشت ، گلهای جاویدان شماره صد و سیو نه در (( سه گاه )) با استاد جلیل شهناز ، گلهای جاویدان شماره صد و چهل و سه در (( شور
)) ، گلهای جاویدان شماره صد و چهل و پنج در (( شور )) با سنتور رضا ورزنده ، گلهای رنگارنگ شماره صد و سه در (( دشتی )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و نه در (( سه گاه )) ،
گلهای رنگارنگ شماره صد و بیست و شش در (( دشتی )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و سی و چهار در (( افشاری )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و سی و شش در (( سه گاه ))، گلهای
رنگارنگ شماره صد و چهل الف در (( افشاری )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و چهل ب در (( افشاری ))، گلهای رنگارنگ شماره ب مكرر ، گلهای رنگارنگ شماره صد و چهل و نه در (( دشتی
)) گلهای رنگارنگ شماره صد و هفتاد و یک در (( شور )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و هفتاد و دو در (( شور )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و هفتاد و چهار در (( سه گاه )) ، گلهای
رنگارنگ شماره صد و هفتاد و شش در (( دشتی )) ، گلهای رنگارنگ شماره صد و نود در (( سه گاه )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و یک در (( ابو عطا )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست
و پنج در (( افشاری )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و ده در (( بو سیلك )) ، گلهای رنگارنگ دویست و ده ب مكرر در (( بوسیلك ))، گلهای رنگارنگ دویست و یازده در (( سه گاه ))
، گلهای رنگارنگ شماره دویست و بیت و هشت در (( افشاری )) ، گلهای رنگارنگ شماره سیصد و سی در (( دشتی ))، گلهای رنگارنگ شماره دویست و سی و دو در (( دشتی )) ، گلهای رنگارنگ
شماره دویست و سی و چهار در (( دشتی و ماهور )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و سی و هفت در (( ماهور )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و چهل و دو در (( شور )) ، گلهای
رنگارنگ شماره دویست و چهل و پنج در (( همایون )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و چهل و نه در (( شور )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و پنجاه در (( دشتی )) ، گلهای رنگارنگ
بختیاری ( محلی ) ، شماره دویست و پنجاه و یک ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و پنجاه و دو در (( همایون )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و پنجاه و چهار در (( اصفهان )) ، گلهای رنگارنگ
شماره دویست و پنجاه و شش در (( شور )) ، گلهای رنگارنگ شماره دویست و پنجاه و هفت در (( ماهور )) گلهای رنگارنگ شماره دویست و شصت و پنج در (( اصفهان )) ، برگ سبز شماره
بیست و هفت در (( سه گاه )) ، برگ سبز شماره سی و یک در (( افشاری )) ، برگ سبز شماره ‌ چهل و شش در (( سه گاه )) ، برگ سبز شماره شصت و سه در (( اصفهان )) ، برگ
سبز شماره هشتاد و سه در (( سه گاه )) ، برگ سبز شماره صد و هفت در (( اصفهان )) ، برگ سبز شماره صد و چهل و پنج در (( همایون )) و برنامه های متعدد و گوناگون دیگری كه از این
خواننده بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است .
برنامه های متعدد و گوناگون دیگری كه از این خواننده بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است .
غلامحسین بنان مدتها بود كه به ناراحتی جهاز هاضمه مبتلا شده بود از طرف دیگر حنجره اش نیز آمادگی بیان نیاز های درونیش را نداشت و به همین دلیل اندك اندك از خواندن اجتناب ورزید و از صحنه هنر كناره كشید و
دیگر حدود بیست سال آخر عمر را تقریبا فعالیت چشم گیری نداشت و روز به روز ناراحتی جهاز هاضمه او را بیشتر رنجور می كرد و متاسفانه كوشش های پزشكان و خاصه مراقبت ها و از خود گذشتگی های پری بنان
همسر وفادار و مهربانش هم موثر نیفتاد و سرانجام در ساعت هفت بعد از ظهر پنجشنبه هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار خورشیدی در بیمارستان ایرانمهر قلهك جهان را بدرود گفت . روحش شاد ،ی


How much does it cost to lengthen your legs?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:17 ق.ظ
That is very interesting, You're an excessively professional blogger.
I've joined your rss feed and stay up for seeking extra of
your great post. Also, I have shared your site in my social networks
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 06:28 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a good thought, article is pleasant, thats
why i have read it fully
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:10 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, except before finish I am reading this fantastic paragraph to improve my
experience.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 02:48 ب.ظ
This info is priceless. When can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر