تبلیغات
عاشقانه ها - عاشقانه دوازدهم
چهارشنبه 11 آذر 1388

عاشقانه دوازدهم

   نوشته شده توسط: حامد بنائی    

دوازدهمین عاشقانه کلبه رو اختصاص می دهم به حمید مصدق شاعر معاصر، در دهم بهمن ماه

سال در شهرضا ـ از توابع اصفهان ـ به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهرضا و اصفهان به پایان رساند . در سال به تهران آمد . پس از فارغالتحصیل شدن در رشتهی بازرگانی از مؤسسهی علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران، در مؤسسهی تحقیقات اقتصادی این دانشگاه به امر پژوهش مشغول شد. از سال مجددا به ادامهی تحصیل پرداخت و موفق به دریافت لیسانس حقوق از دانشگاه تهران و سپس فوق لیسانس اقتصاد شد. مصدق در سال به عنوان استادیار در مدرسههای عالی كرمان و اصفهان و دانشگاه آزاد ایران به كار مشغول شد.....

 

از سال ، پس از دریافت فوق لیسانس حقوق اداری از دانشگاه ملی، به عضویت هیات علمی دانشگاه درآمد و در كنار آن از سال به كار وكالت روی آورد.حمید مصدق، عضو هیات علمی دانشكدهی حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی، وكیل درجه یك دادگستری عضو كانون وكلا و سردبیر نشریهی كانون بود.او، در هفتم آذرماه در اثر سكتهی قلبی در تهران درگذشت. عمده آثار اوعبارتند از :

 

 

 

منظومهی بلند “درفش كاویانی“/، منظومهی ”آبی، خاكستری، سیاه”/ “در رهگذار باد” /“از جداییها”/ “سالهای صبوری”/ “شیر سرخ” ، / “ ... تارهایی” / “مقدمهای بر روش تحقیق” / ”مجموعهی رباعیات مولوی” / ”غزلیات حافظ” همچنین چندین كتاب در زمینهی حقوق به چاپ رسانده است.

 


با من اکنون چه نشستنها خاموشیها
با تو اکنون فراموشیهاست
چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم
خانه اش ویران باد

 

 

 

بهگفتهی منتقدان، یكی از بازرترین ویژگیهای شعر مصدق، سادگی، روانی و صمیمیت سیال آن است.

 

تو به من خندیدی
و نمی دانستی
من به چه دلهره
از باغچه همسایه
سیب را دزدیدم .......


مصدق بعد از انقلاب نیز به سرودن شعر ادامه داد و مجموعه" تا رهایی" را در سال 1369 و" شیر سرخ" را در سال 1376 منتشر كرد.
آخرین اثر او" از جدایی ها" (چاب نهم)ا ست كه با مقدمه دكتر سیمین دانشور برای اولین بار در سال 1377 منتشر شد.
مصدق شاعری غیر مقلد و صاحب سبك بود، شعرش ساده و صمیمی است و به ذهن و زبان مردم نزدیك است.


سیمین بهبهانی: مصدق اهداف انسانی را با شعر میآمیخت

حمید مصدق بیگمان یكی از شاعران محبوب و سرشناس در میان مردم ایران مخصوصاً در میان دانشجویان است.
به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگ و اندیشه خبرگزاری كار ایران ایلنا، سیمین بهبهانی گفت: حمید مصدق سرودن شعر را از نوجوانی شروع كرد و در زمان دانشجویی وقتی كه در دانشگاه حقوق تحصیل میكرد, شعرش به مرحله پختگی رسید، محبوبیت او از این جهت است كه اهداف انسانی را با شعر میآمیخت كه این موضوع در شنونده دوگونه احساس ایجاد میكرد.
وی در ادامه با اشاره به این كه احساس لطیف عاشقانه و تصور آرمانهایی كه در جامعه تأثیر گذار بود در شعر او آمیخته شده بود گفت: حمید مصدق در میان مردم طرفداران بسیاری داشت و مجموعه "آبی، خاكستری، سیاه" او كه در زمان دانشجویی سروده شده بود درواقع درمیان تمام قشرها بر سرزبانها جاری بود
این شاعرمعاصردر باره این مجموعه مشهور مصدق گفت: او در این مجموعه عشق و آرزوهای یك زوج عاشق را بیان میكند و در عین حال از موضوعاتی صحبت میكند كه به سبب فرا گیر بودن آن هنوز چند مصراع آن در بین مردم رایج است.
این غزل سرای مطرح معاصر در ادامه به زبان خاص شعری مصدق اشاره كرد و گفت: زبان مصدق بسیار سادهروان است تا جایی كه هیچ واژهای غیر قابل فهم برای شنونده ندارد و با همین روانی, تلفیقی زیبا بین تصاویر و واژه های زیبا و لطیف ایجاد كرده است.
بهبهانی ردباره احساس شاعرانه در شعر های مصدق گفت: زبان شعری او چند بعدی نیست ولی شعر مصدق از عمق جانش میجوشد تا احساس به او فرمان نمی داد هیچ شعری را روی كاغذ نمیآورد.علی باباچاهی: شعر مصدق فاصله چندانی با زیباییشناسی شعر كلاسیك ندارد


شعر حمید مصدق از نظر زیبا شناختی فاصله چندانی با شعر كلاسیك ایران ندارد.
به گزاش خبرنگار سرویس فرهنگ و ادب خبرگزاری كار ایران، ایلنا، علی باباچاهی گفت: اگر معتقد به نوعی تقسیمبندی در شعر امروز ایران باشیم و یكی را جریان پیشتاز و آوانگارد بنامیم و دیگری را شعر رایج و متعارف شعر مصدق در قسمت دوم قرار میگیرد. مراد از شعر رایج این است كه شعر دارای زیبایی شناختی شناخته شدهای است بدین معنا كه خواننده غیر حرفهای به راحتی میتواند با این شعر ارتباط برقرار كند.
شاعر مجموعه" منزل های دریایی بینشان است" در ادامه افزود: در واقع این شعر ادامه وجه غیر پیچیده شعر نیما است شعر او ساده, روان , موزون و غیر پیچیده است. من این نوع شعر را زیر عنوان شعر رایج قرار میدهم شعری مسطح غیر موجزو ایضاحی . این نوع شعر مفهومگراست و بیشتر متكی به عروض نیمایی است.
نویسنده كتاب" گزارههای منفرد" در ادامه گفت: به اعتباری اگر وزن را از این نوع شعر حذف كنیم با بیان و زبان منثور شاعرانهای رو بهرو خواهیم شد كه از جذابیت رمانتیكی برخوردار است ولی هیچگونه امكان یا فرصتی را برای مشاركت خواننده در برخورد با متن شعر باقی نمیگذارد. این نوع شعر هیچ نكته ناگفتهای را برای كشف خواننده باقی نمیگذارد.
این شاعر و منتقد معاصر در ادامه با بیان این مطلب كه شعر مصدق پلی است بین شعر كلاسیك و شعر مدرن ایران گفت: من این شعر را ضمن این كه برای گروهی از مردم توصیه میكنم اما درواقع این شعر بستر نسبتاً مناسبی است كه میتواند خواننده را با افقهای شعر جدیتر معاصر آشنا كند. از طرفی وجه سلبی این نوع شعر را نباید از چشم دور نگهداشت. بدین معنا كه خواننده غیر حرفهای را به نوعی خوانش بیدردسر معتاد میكند.
مولف كتاب" عقل عذابم می دهد" در ادامه خاطرنشان كرد: این شعر ایجاد نوعی رابطه انتفاعی و رابطه آسان با خواننده میكند و غالباً در عین حال فاقد انسجام و وحدت ارگانیگ و مركزیتگرایی شعر مدرن است.
وی در توضیح این مطلب گفت: این نوع از شعر رامن" نثر در وضعیت دیگر" نام دادم شعری كه در حال فرا روی از شعر مدرن است .
باباچاهی در پایان گفت: من یاد حمید مصدق را گرامی میدارم و یادآور میشوم ساعات زیادی را با احساس نهفته در شعرهای او به سر بردهام

 

 

 

در این قسمتی از قصیده زیبای از منظومه آبی خاکستری سیاه او را می آوریم

 

 

 

با من اكنون چه نشستنها، خاموشیها،

با تو اكنون چه فراموشیهاست .

 

 

 

چه كسی می خواهد

من و تو ما نشویم

خانه اش ویران باد !

 

 

 

من اگر ما نشوم، تنهایم

تو اگر ما نشوی،

- خویشتنی

از كجا كه من و تو

شور یكپارچگی را در شرق

باز بر پا نكنیم

 

 

 

از كجا كه من و تو

مشت رسوایان را وا نكنیم .

 

 

 

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه بر می خیزند

 

 

 

من اگر بنشینم

تو اگر بنشینی

چه كسی برخیزد ؟

چه كسی با دشمن بستیزد ؟

چه كسی

پنجه در پنجه هر دشمن دون

- آویزد

 

*****

 

دشتها نام تو را می گویند .

كوهها شعر مرا می خوانند .

 

 

 

كوه باید شد و ماند،

رود باید شد و رفت،

دشت باید شد و خواند .

 

 

 

در من این جلوه اندوه ز چیست ؟

در تو این قصه پرهیز - كه چه ؟

در من این شعله عصیان نیاز،

در تو دمسردی پاییز - كه چه ؟

 

 

 

حرف را باید زد !

درد را باید گفت !

سخن از مهر من و جور تو نیست .

سخن از

متلاشی شدن دوستی است ،

و عبث بودن پندار سرور آور مهر

 

...

*****

 

سینه ام آینه ای ست،

با غباری از غم .

تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار .

 

...

 

من چه می گویم،آه ...

با تو اكنون چه فراموشیها؛

با من اكنون چه نشستنها، خاموشیهاست .

 

 

 

تو مپندار كه خاموشی من،

هست برهان فراموشی من .

 

 

 

من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه برمی خیزند

 جاری باشید


feet issues
سه شنبه 28 شهریور 1396 12:01 ق.ظ
If you would like to grow your experience only keep visiting this web
page and be updated with the latest news update posted
here.
http://estefanablanchet.jimdo.com/2015/06/24/hammertoes-surgery/
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:47 ب.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
tips?
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 7 مرداد 1396 06:46 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about What causes burning pain in Achilles tendon?.
Regards
BHW
شنبه 2 اردیبهشت 1396 06:15 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for your site.
You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd really like to
write some material for your blog in exchange for
a link back to mine. Please blast me an email if interested.
Thanks!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:46 ب.ظ
This is the right blog for anyone who would like to understand this topic.

You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need
to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that has been written about for a long time.

Excellent stuff, just great!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:16 ب.ظ
I read this piece of writing fully about the difference of newest and preceding technologies, it's awesome
article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر